URBANISM
Pentru obţinerea acordului de securitate la incendiu solicitat la documentaţiile de urbanism PUD, PUZ, PUG se depun următoarele documente :

Pentru obţinerea acordului de protecţie civilă solicitat la documentaţiile de urbanism PUD, PUZ, PUG se depun următoarele documente :

Prevederi legislative referitoare la documentaţiile de urbanism


      In documentaţiile de urbanism si amenajarea teritoriului se vor preciza aspecte privind identificarea zonelor de risc natural delimitate şi declarate astfel potrivit legii, precum şi măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în asemenea zone. Totodată se va ţin seama de identificarea corectă a zonei cu intensitate seismică (exprimată în grade MSK) şi dacă localitatea se află în lista unităţilor administrativ teritoriale afectate de inundaţii pe cursuri de apă ale râurilor cât şi datorate torenţilor şi/sau cu potenţial de producere a alunecărilor de teren, potrivit prevederilor Legii nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajarea teritoriului naţional – Secţiunea V – Zone de risc natural.
      Documentaţiile vor cuprinde principalele elemente rezultate din analiza situaţiei existente referitoare la riscuri naturale, în conformitate cu prevederile art. 13 sau art. 14 din Anexa 1 a HGR nr. 382/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru zonele de riscuri naturale.
      Documentaţiile de amenajarea teritoriului judeţean şi/sau zonal trebuie să conţină, după caz, Harta de risc natural la alunecări de teren şi Harta de risc natural la inundaţii în condiţiile art. 9 alin. (1) din anexa 1 şi ale art. 3 alin. (1) din anexa 2 la HGR nr. 447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi inundaţii. Datele oferite în planurile de situaţie anexate privind zonele cu alunecările de  teren / inundaţie trebuie să corespundă cerinţelor din definiţia hărţii de risc natural din anexa A la normele metodologice din HGR 447/2003.
      Pentru teritoriul zonal analizat  se va face identificarea şi luarea în evidenţă a monumentelor istorice, precum şi stabilirea zonelor de protecţie a acestora.(Lista monumentelor istorice clasate în grupa A sau B conform ordin MCC 2314/2004 - MO 646bis/2004, ordin MCC 2182/2005 – MO 996/2005).
      În documentaţii trebuie să se realizeze identificarea şi stabilirea regimului de protecţie aferent obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale, conform Ordinului comun MEC/MTCT/MAI nr. 47/1203/509-2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării construcţiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale publicat în MO 611/2003.
      În perspectiva realizării unor instalaţii de alimentare cu apă a noilor zone lotizate se va lua în considerare faptul că pentru sistemele, lucrările şi reţelele de alimentare pentru stingerea incendiilor în localităţi, platforme şi parcuri industriale se va solicita avizul ISU conform prevederilor art. 1 lit. ţ) din HGR nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu.
      Menţionăm că trebuie respectate prevederile Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic general – indicativ GP 038/99, aprobat cu ordinul MLPAT nr. 13/N/1999, referitoare la obţinerea acordului Inspectoratului pentru  Situaţii de Urgenţă asupra regulilor de bază privind modul de ocupare a terenurilor, protecţia împotriva incendiilor şi a măsurilor necesare în caz de calamităţi, pe baza documentaţiilor precizate la pagina 84 din acest ghid. Totodată se vor respecta după caz şi prevederile similare din Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism, Ordinul MLPAT 176/N/2000, pentru aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal şi Ordinul MLPAT nr. 37/N/2000 pentru aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu.
      Restricţiile în dezvoltarea teritorială vor ţine seama de amplasarea obiectivelor industriale tip SEVESO (conform prevederilor HGR 804/2007) existente, precum şi a celor care se vor construi în viitor ( zonele de planificare la urgenţă stabilite pentru fiecare obiectiv economic cu sursă de risc).