SECURITATE LA INCENDIU
(cf. OMAI 3/2011)

       9(1) Avizele de securitate la incendiu solicitate prin certificatele de  urbanism în vederea emiterii autorizaţiei de construire se eliberează pe baza următoarelor documente:

9(2) Avizele de securitate la incendiu pentru schimbările de destinaţie şi modernizările la construcţiile şi amenajările existente care, potrivit legii, nu necesită autorizaţii de construire se emit pe baza următoarelor documente:

a)     cerere-tip – două exemplare;
b)   dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului şi/sau construcţiilor – două exemplare în copie;
c)     raportul de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială “securitate la incendiu” şi referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială “securitate la incendiu” privind schimbarea destinaţiei/modernizării sau avizul proiectantului iniţial al construcţiei şi referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială “securitate la incendiu” – construcţii şi instalaţii două exemplare;
d)     scenariul de securitate la incendiu – două exemplare;
e)   planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor – două exemplare;
f)    documentaţia cuprinzând relevee la situaţia existentă şi planuri cu situaţia propusă pentru fiecare nivel, faţadă şi secţiune ale construcţiei realizate la scara 1:50 ori 1:100 şi, după caz, scheme ale instalaţii lor utilitare, cum sunt cele de gaze combustibile, electrice, de încălzire, de apă, de ventilare, de climatizare şi altele asemenea, precum şi ale instalaţii lor de protecţie împotriva incendiilor – două exemplare;
g)    opisul cu documentele depuse – două exemplare.


      9(3) Avizele de securitate la incendiu pentru amplasarea construcţiilor în interiorul parcelelor şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului general sau regulamentelor locale de urbanism, se emit pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip – două exemplare;
b) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului – două exemplare în copie;
c) planul de situaţie – amplasare în zonă, cu precizarea distanţelor faţă de vecinătăţi şi menţionarea lungimii şi lăţimii căilor de acces la drumurile publice – două exemplare;
d) opisul cu documentele depuse – două exemplare.

      9 (4) În cazul sistemelor, lucrărilor şi reţelelor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localităţi, platforme şi parcuri industriale, se emit avize de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente:

a)    cerere-tip – două exemplare;
b)  plan de situaţie cuprinzând amplasamentul instalaţiei proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi marcarea căilor de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor – două exemplare;
c)  documentaţia tehnică, cuprinzând memoriul tehnic în care se include breviarul de calcul şi schema instalaţiei, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz, la faza de proiectare DTAC – două exemplare;
d)   referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială “securitate la incendiu”, la faza de proiectare DTAC – minimum atestat la specialitatea instalaţii sanitare – două exemplare;
e)   opis cu documentele depuse – două exemplare.
      9(5) În cazul lucrărilor noi, modificărilor şi modernizărilor instalaţii lor de stingere cu apă, detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu la clădiri existente ce intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 1.739/2006, se emit avize de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente, după caz:

      12(1) Autorizaţiile de securitate la incendiu se emit după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor noi, pe baza următoarelor documente:

      12(2) Pentru schimbările de destinaţie şi modernizări la construcţii şi amenajări care nu necesită autorizaţie de construire, autorizaţiile de securitate la incendiu se emit la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor, pe baza următoarelor documente:

      13(1) În situaţiile în care prin certificatele de urbanism nu s-a solicitat avizul de securitate la incendiu, deşi construcţiile sau amenajările respective se încadrează în categoriile aprobate prin hotărâre a Guvernului privind avizare-autorizarea, autorizaţiile de securitate la incendiu se emit pe baza următoarelor documente, după caz:

      13(2) Când solicitanţii nu pot prezenta, din motive obiective justificate, cum sunt: pierderea, distrugerea, furtul, avizele de securitate la incendiu şi documentaţiile care au stat la baza emiterii acestora, autorizaţiile de securitate la incendiu se emit pe baza documentelor prevăzute la alin. (1), cu excepţia certificatului de urbanism.

      13(3) La construcţiile şi amenajările, precum şi la dezvoltarea, modernizarea ori schimbarea destinaţiei celor existente, puse în funcţiune fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, solicitantul trebuie să obţină această autorizaţie în condiţiile alin. (2); prin excepţie, construcţiile şi amenajările puse în funcţiune fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu care au aviz de securitate la incendiu şi îndeplinesc nivelele de performanţă specifice securităţii la incendiu prevăzute în proiect pot dobândi autorizaţia pe baza documentelor prevăzute la art. 12 alin. (1) în termen de maximum 6 luni de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţii.
      13(4) În cazul amenajărilor temporare în aer liber pentru spectacole ori întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri ori având destinaţie comercială, cu suprafaţa mai mare sau egală cu 2.500 m2, se emit autorizaţii de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip – două exemplare;
b) plan de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1: 200 sau 1: SOO, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor – două exemplare;
c) scenariu de securitate la incendiu – două exemplare;
d) opis cu documentele depuse – două exemplare;
e) plan al amenajării la scara 1:100 – două exemplare;
f) plan de evacuare a persoanelor – două exemplare;
g) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială “securitate la incendiu” – construcţii şi instalaţii.

      13(5) Pentru punctele de livrare către populaţie a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate, indiferent de capacitatea de stocare/depozitare, se emit autorizaţii de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente:

a)   cerere-tip – două exemplare;
b)   plan de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:S00, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor – două exemplare;
c)   scenariu de securitate la incendiu – două exemplare, ambele în original;
d)   opis cu documentele depuse – două exemplare.
      13(6) În cazul sistemelor, lucrărilor şi reţelelor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localităţi, platforme şi parcuri industriale, se emit autorizaţii de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente:

 

      13(7) În cazul lucrărilor noi, modificărilor şi modernizărilor instalaţii lor de stingere cu apă, detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu la clădiri existente ce intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 1.739/2006, se emit autorizaţii de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente, după caz:

      13(8) Când solicitanţii nu pot prezenta, din motive obiective justificate, cum sunt: pierderea, distrugerea, furtul, autorizaţiile de securitate la incendiu şi/sau documentaţiile care au stat la baza emiterii acestora, autorizaţiile de securitate la incendiu se emit pe baza următoarelor documente: